Text zkušebního a studijního řádu PGAC, který je v platnosti od roku 2013.

The Professional Golfers` Association of Czech Republic

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

Ředitel vzdělávacího programu PGAC:

Mgr. Petr Němec, ředitel vzdělávání PGAC

Děkan FTVS-UK v Praze:

doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.

Vzdělávací (metodická) a zkušební komise České profesionální golfové asociace (dále jen PGAC) se usnesla na tomto Studijním a zkušebním řádu PGAC.

ČÁST PRVNÍ

Studijní řád

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Studijní a zkušební řád České profesionální golfové asociace  (dále jen PGAC) stanoví pravidla studia a zkoušek ve studijních programech akreditovaných Evropskou PGA a MŠMT České republiky na Českém národním vzdělávacím golfovém centru a uskutečňovaných Five star golf academy a FTVS-UK v Praze.
 2. Řád je závazný pro PGAC, její součásti, studenty a členy, jakož i pro jiné osoby, o nichž to ustanovení tohoto řádu stanoví.
 3. Zájemcem o studium se může stát každý, kdo dosáhl příslušné věkové hranice a splňuje podmínky přijímacího řízení.
 4. Přijímací kritéria:
  a) dosažení 18 let věku
  b) výkonnostní HCP 6 muži a 8 ženy
  c) dokončené 12leté vzdělání se složenou závěrečnou zkouškou ze studia
 5. Postavení studenta je určeno disciplinárním a etickým kodexem PGAC.

Článek 2
Obecné zásady organizace studia

 1. Za organizaci, administrativu a kontrolu studia v programech odpovídá ředitel vzdělávání PGAC. Ředitel vzdělávání může tuto odpovědnost nebo její část ve své působnosti přenést na určené členy metodické komise PGAC.
 2. Informace, jejichž zveřejnění řád ukládá, se zveřejňují prostřednictvím Informačního systému PGAC.

Článek 3
Časové rozvržení studia

 1. Vzdělávání trvá 3 roky. Vzdělávání je formou seminářů, převážně v zimním období. Je rozděleno na dvě části, odbornou a všeobecnou. Každý rok je zakončen postupovou zkouškou do dalšího ročníku a závěrečnou zkouškou. Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je zapotřebí splnit herní výkonnost, tj. 5 uhraných výsledků +2 nad Par hřiště z turnajů uznaných PGAC.
 2. První tři měsíce jsou zkušebním obdobím. Tato doba slouží též k tomu, aby klub podepsal smlouvu a v případě nepodepsání, aby kandidát neztratil amatérský statut.
 1. ročník – trenér mládeže, seminární práce, postupové ZK (120 hodin)
 2. ročník – trenér II. třídy, seminární práce, postupové ZK (120 hodin)
 3. ročník  – PA, obhájení závěrečné diplomové práce, závěrečné ZK (100 hodin)
 4. Časové rozvržení roku je dáno harmonogramem Českého národního vzdělávacího golfového centra. Harmonogramy každoročně stanoví ředitel vzdělávání PGAC po projednání s členy metodické komise PGAC

Článek 4
Průběh a harmonogram studia

 1. Výuka předmětů v Českém národním vzdělávacím golfovém centru, uskutečňovaná Five star golf academy a FTVS-UK v Praze, se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, praktických cvičení, seminářů a konzultací.
 2. Účast ve výuce je pro studenty povinná.
 3. Harmonogram studia jednotlivých ročníků zveřejní ředitel PGA C vždy měsíc před zahájením výuky příslušného školního roku.

Článek 5
Organizace studia

 1. Studium v programu probíhá v kombinované formě, tzn. že se prolíná prezenční a distanční forma studia.
 2. Povinné předměty studia akreditované Evropskou PGA:
  a) výuka a trénink golfu
  b) teorie a praxe techniky golfu
  c) oprava a údržba golfových holí
  d) pravidla golfu
  e) organizace soutěží
  f) nauka o golfovém hřišti
  g) sportovní nauka
  h) řízení obchodu
  ch) golf a životní prostředí
  Zajišťuje PGAC (FSGA)
 3. Povinnou součástí vzdělávacího programu PGAC je Vědecký základ sportovního tréninku, program akreditovaný MŠMT České Republiky, jehož úspěšné absolvování opravňuje studenta k získání živnostenského listu a k přiznání Trenér II. Třídy. Zajišťuje FTVS-UK v Praze.
 4. Možnost dalšího vzdělávání:
  a) Golfoví profesionálové s licencí A se mohou přihlásit ke studiu Trenér I. třídy, zajišťuje Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
 5. Rozdělení jednotlivých vzdělávacích předmětů a časové podíly v pravidelné 8 hod. pracovní době.
  a) Golfová hra (trénink)                 30%
  b) Výuka golfu se žákem               30%
  c) Pravidla golfu                             3%
  d) Technika golfu (demo)              10%
  e) Organizace soutěží                     7%
  f) Pro-shop                                    8%
  g) Náuka o golf. hřišti (péče)           5%
  h) Oprava a údržba golf. Holí           5%
  ch) Golf a životní prostředí               2%
 6. Studium jednotlivých předmětů se uskutečňuje podle studijního plánu ČNVGC.
  a) Ředitel vzdělávání jmenuje a odvolává Garanta na základě návrhu výkonného výboru PGAC. Garant vede a kontroluje studenta v průběhu vzdělávání.
  b) Garantem se může stát plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium  PGAC, FTVS-UK(min. Trenér II. třídy), herní výkonnost – PA, plně kvalifikovaný profesionál  PGAC s min. tříletou praxí v golfovém klubu.

Článek 6
Plnění studia a postup do následujícího ročníku

 1. Student získává právo na zápis do následujícího ročníku, jestliže splnil podmínky zápisu do následujícího ročníku.
 2. Podmínky zápisu do následujícího ročníku splnil student, který:
  a) splnil více než 70% předmětů daného ročníku
  b) má splněny všechny předměty předchozího ročníku
 3. opakování každého předmětu z minulého ročníku je zpoplatněno částkou 2000Kč
 4. při nesplnění alespoň 70% předmětů právě studovaného ročníku a nebo nesplnění některého předmětu předchozího ročníku je student povinen opakovat právě studovaný ročník. V takovém případě student hradí 50% školného a úspěšně dokončené předměty mu mohou být uznány rozhodnutím ředitele vzdělávání PGAC.
 5. Student může konat zkoušku nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny.

Článek 7
Uznávání absolvovaných předmětů

 1. Ředitel vzdělávání PGAC může studentovi na jeho žádost uznat pro studium předměty absolvované:
  a) během předchozího studia v Českém národním vzdělávacím golfovém centru
  b) v předchozím nebo souběžném studiu na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí
  c) v předchozím nebo souběžném studiu v akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí,
  d) v předchozím nebo  souběžném studiu v rámci celoživotního vzdělávání
 2. Místo okruhu předepsaného pro studium může ředitel vzdělávání PGAC uznat také skupinu předmětů absolvovaných podle písmene a) až ch), jestliže jejich obsah zahrnuje požadavky předepsaného předmětu. Z předchozího studia lze uznat pouze předměty, které jsou ve vztahu ke studiu povinné, popřípadě další předměty, které stanoví ředitel vzdělávání.

Článek 8
Evidence studia

 1. Průběh studia každého studenta PGAC je zaznamenáván na studijním oddělení FSGA.
  a) student je zařazen do evidence po zaplacení příspěvku na vzdělávání a to vždy k 1. únoru příslušného školního roku.
 2. Evidence každého studenta je vedena samostatně
 3. Zkoušející nebo předseda zkušební komise, zodpovídá za to, aby výsledek ukončení   předmětu každého studenta byl zaznamenán nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu ukončení na studijním oddělení.

Článek 9
Přerušení studia

 1. Studentovi lze na jeho žádost přerušit studium. Ředitel vzdělávání PGAC žádosti vyhoví na základě posouzení odůvodnění žádosti. Rozhodne-li ředitel vzdělávání o žádosti kladně, může současně stanovit další podmínky pro zápis do následujícího ročníku bezprostředně následujícího po opětovném zápisu do studia.
 2. Studium je možno přerušit na jeden rok pouze dvakrát v průběhu vzdělávacího cyklu, druhé opakování téhož ročníku je vyloučeno.
 3. Po dobu přerušení studia, student pozbývá postavení studenta vdělávacího centra   PGAC a nemůže vykonávat činnost, která náplní členství v PGAC.

Článek 10
Ukončení studia

 1. (1) Studium se ukončuje
  a)úspěšným složením závěrečné zkoušky a obhajobou závěrečné práce (dále jen ”řádné ukončení studia”)
  b) zanecháním studia písemným oznámením řediteli vzdělávání PGAC
  c) vyloučením ze studia pro nesplnění studijních povinností
  d) porušení disciplinárního řádu a etického kodexu PGAC
  e) odnětím akreditace nebo zánikem akreditace programu
  f) nesplnění podmínek zkušebního řádu v rámci vzdělávacího programu PGAC
  g) a neplnění povinností člena PGAC, zejména neplacení členských a studijních příspěvků
 2. Dnem ukončení studia
  a) je den vykonání poslední části závěrečné zkoušky, nebo obhajoby závěrečné práce
  b) je den, kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moci
  c) je den doručení písemného oznámení o zanechání studia řediteli vzdělávání PGAC.
 3. Dokladem o úspěšném dokončení studia je diplom a dodatek k diplomu.

Článek 11
Práva a povinnosti studenta

 1. Práva a povinnosti studenta se řídí stanovami, disciplinárním řádem a etickým kodexem PGAC, jakož i tímto studijním a zkušebním řádem.
 2. Publikování metodických článků studenty
  a)  publikační činnost je možná, pouze však jako soukromá osoba bez jakékoliv spojitosti s PGAC. Porušení bude považováno zneužití jména PGAC.
 3. Vystupování studenta PGA C na veřejnosti
  a) student má za povinnost se prezentovat pouze a jedině svoji dosaženou odbornou kvalifikací. Porušení bude považováno za zneužití jména PGAC.

Článek 12
Etický kodex

Golf je sport, kde etiketa a dodržování pravidel hraje zásadní roli. Studenti by měly být vzorem ve smyslu „Ducha hry“ a je jejich povinností dodržovat a chovat se v souladu s „Etickým kodexem“ české PGA. Ředitel vzdělávání PGAC je oprávněn při opakovaném poškozování pověsti PGA a nedodržováním etického kodexu PGAC vyloučit účastníky ze seminářů nebo studijního programu.

 1. Obecně se očekává:
  a) dochvilnost
  b) zdvořilost a slušné vystupování
  c) úhledný vzhled (čisté oblečení, boty leštěné)
 2. Seminární řád
  a) Neúčast může být omluvena pouze ze závažných, zejména zdravotních důvodů, které musí být doloženy písemnou formou k datu příslušného semináře.
  b) Nedoporučuje se nošení pracovních kalhot – tzv. blue jeans, košile a trička bez límce. V učebnách vždy bez pokrývky hlavy
  c) V seminárních místnostech vzdělávacích zařízení zachovávat pořádek.
  d) Nadměrná konzumace alkoholu je zakázána.
  e) Hotelové a restaurační účty se platí před odjezdem ze seminářů.
  f) Studijní deník studenta musí být vždy aktuální
  g) Očekává se aktivní účast, pozornost v přednáškách a uctivé interakce mezi účastníky.

 

 

ČÁST DRUHÁ

Zkušební řád

Článek 13
Účel zkoušky

 1. Uchazeč má podat důkaz, že je schopen
  a) odborně vyučovat golf
  b) zprostředkovat pravidla golfu a golfovou etiketu
  c) zvládnout organizaci soutěží
  d) organizovat údržbu golfového hřiště a dohlížet na ni
  e) vést golfový obchod (Pro-shop)
  f) provádět opravy a údržbu golfových holí
 2. Úspěšně složenou zkouškou před zkušební komisí PGAC, získává uchazeč oprávnění používat označení – Full Qualified Golf Professional

Článek 14
Podmínky přístupu k závěrečné zkoušce

 1. Uchazeč získá právo přístupu k vykonání závěrečné zkoušky, jestliže
  a) prokáže, že úspěšně splnil všechny předměty v průběhu studia
  b) vypracoval závěrečnou práci
  c) prokáže splnění herní výkonnosti, tj. 5 uhraných výsledků  +2 nad Par hřiště na turnajích uznaných PGAC
 2. Podklady o splnění kritérií ke konání závěrečné zkoušky je nutno předložit nejpozději 1 měsíc před zahájením závěrečných zkoušek.

 Článek 15

Závěrečná práce

 1. Téma práce zadává ředitel vzdělávání, nebo pověřený člen metodické komise.
 2. Závěrečnou práci předkládá elektronicky a ve dvou tištěných vyhotoveních a musí splňovat tyto požadavky:
  a) desky a titulní strana musí mít jednotnou úpravu, práce musí mít jednotný formát, všechny exempláře musí být vyvázány v nerozebratelné vazbě
  b) práce musí obsahovat prohlášení autora, potvrzující autorství studenta
  c) další požadavky, například na rozsah, formu a úpravu závěrečné práce stanoví ředitel vzdělávání nebo v rozsahu jeho zmocnění metodická komise.

Článek 16
Obsah a členění závěrečné zkoušky

 1. Zkouška se dělí na závěrečné testy z teorie:
  a) Teorie výuky golfu
  b) Teorie golfové techniky
  c) Sportovní nauka
  d) Nauka o golfovém hřišti
  e) Vedení obchodu
  f) Organizace soutěží
  Předměty a), b) jsou profilové.
 2. Součástí závěrečné zkoušky praktická zkouška z:
  a) Vyučovací hodina – praxe
  b) Golfová technika – praxe
  c) Club fitting and repair – teorie a praxe
  Předměty a), b), c) jsou profilové.
 3. Předměty závěrečné zkoušky se zkoušejí dle rozhodnutí zkušební komise prakticky, písemně a ústně dle účelu.

Článek 17
Průběh zkoušky

 1. Zkouška probíhá pod vedením předsedy nebo členů zkušební komise.
 2. Účastníci zkoušky jsou poučeni o průběhu závěrečné zkoušky (dále zZK), o čase, který je k dispozici, o povolených pomůckách, o následcích podvodu a rušení pořádku.
 3. Je nutno zjistit zdravotní stav účastníků a schopnost konat zkoušku.
 4. Uchazeč může od zZK odstoupit před začátkem zkoušky, v tomto případě platí zkouška za nesloženou.
 5. Nesložená zZK se smí opakovat dvakrát.

Článek 18
Klasifikace výkonu zkoušky

 1. (1) Klasifikační stupnice odpovídá zásadám ECTS a má tyto stupně:
  a) výborně              / 1 / A, výkon zvýšenou měrou odpovídá požadavkům a představuje vynikající úroveň
  b) velmi dobře       / 2 / B, výkon je podstatně nad průměrem požadavku
  c) dobře                   / 3 / C, výkon v celku odpovídá průměrným požadavkům
  d) dostatečně        / 4 / D, výkon vykazuje sice nedostatky, ale vcelku ještě odpovídá požadavkům
  e) nedostatečně   / 5 / E, výkon neodpovídá požadavkům, přesto lze vidět potřebné zákl. znalosti a dovednosti, nedostatky mohou být odstraněny v dohledné době
  f) nevyhověl/a      / 6 / F, výkon nevyhovuje požadavkům, zákl. dovednosti a znalosti vykazují takové nedostatky, které nelze odstranit v dohledné době

Článek 19
Určení výsledku zkoušky

 1. O klasifikaci zkoušky rozhoduje zkušební komise společně. Výsledek se určí průměrem známek.
 2. Zkouška je celkově složena úspěšně, pokud jsou jednotlivé části zkoušky klasifikovány alespoň dostatečně.
 3. Úspěšné složení zkoušky je vyloučeno při klasifikaci:
  – známkou „nevyhověl / 6“  z jednoho předmětu
  –  známkou „nedostatečně / 5“  z jednoho profilového předmětu
  –  známkou „nedostatečně / 5“  z více než jednoho předmětu
 4. Předseda zkušební komise sdělí účastníku zZK zda u zkoušky „prospěl“ či „neprospěl“. Datum složení či nesložení zkoušky se uvede datum posledního dne zkoušky.
 5. Účastník zkoušky obdrží vysvědčení a diplom o úspěšném složení zkoušky.

Článek 20
Společná ustanovení

 1. Na studenty cizince se tento řád, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, vztahuje v plném rozsahu.

Článek 21
Závěrečná ustanovení

 1. Studijní a zkušební řád schválen výkonným výborem PGAC, dne 14. 1. 2013 v Praze.
 2. Tento řád vstupuje v platnost dnem zveřejnění.

 

 

Petr  Nitra                                                                                              Mgr. Petr Němec
President of PGA C                                                                               Director of education

 

 

DODATEK KLASIFIKAČNÍHO ŘÁDU PGAC

 

Bodové a klasifikační hodnocení:
A/ bodové hodnocení  –  max 45 bodů
B/ klasifikace – známkou  1 až 6; viz ZŘ § 17, §18
A B                   – 0,5 bodu = 0,1 klas. Stupně
45 1
44 1,2
43 1,4
42 1,6
41 1,8
40 2
39 2,2
38 2,4
37 2,6
36 2,8
35 3
34 3,2
33 3,4
32 3,6
31 3,8
30 4
29 4,2
28 4,4
27 4,6
26 4,8
25 5
24 5,2
23 5,4
22 5,6
21 5,8
20 6